Avloppsinventeringar för bättre vattenkvalitet 2019-10-10T16:08:04+00:00

Project Description

Avloppsinventeringar för bättre vattenkvalitet

För att minska övergödning och förorenat dricksvatten genomförs sedan 2012 avloppsinventeringar i Östhammars kommun. Om cirka 20 år ska samtliga av kommunens ca 7 000 enskilda avlopp vara inventerade.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att anläggningen fungerar som den ska och uppfyller de lagstadgade kraven på rening. Kommunen ansvarar för att bedriva tillsyn för att kontrollera att reglerna följs och utfärdar tillstånd och förbud för avloppsanläggningar. Arbetet med inventeringen av enskilda avlopp ska förbättra vattenkvaliteten i kommunen genom att identifiera de avloppsanläggningar som har dålig reningsförmåga.

– Runt Östhammars kommun finns känsliga kustvatten och vi har i nuläget valt att prioritera de områden som ligger närmast dessa känsliga vatten och havsvikar, säger Lina Lehndal, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Den kommuninvånare som har ett inventeringsbesök att vänta får i god tid ett informationsbrev i sin brevlåda. Under besöket säkerställer inspektörerna att anläggningen är komplett och uppfyller kraven. Anläggningar som inte uppfyller kraven ska i regel bytas ut eller justeras inom två år.

– En avloppsanläggning har en livslängd på cirka 20-25 år innan den behöver åtgärdas eller bytas ut. Ibland möter vi defekta anläggningar, men det händer också att regelverk har skärpts vilket gör att anläggningen inte renar enligt dagens krav, säger Lina Lehndal.

Den avgift som tas ut för inventeringsbesöket är beslutad av kommunfullmäktige och rymmer inspektörens tid både inför, under och efter besöket med förberedelser, restid, inspektion, rapportskrivning och beslut. Själva besöket utgör därmed endast en mindre del av den totala handläggningstiden.

Arbetet med avloppsinventeringar pågår i alla Sveriges kommuner, även om kustnära kommuner som Östhammar står inför högre miljökrav.

– Vi har många avloppsanläggningar som ligger nära vattendrag i kommunen och om en stor del av dessa inte renar vattnet så blir den gemensamma påverkan stor på våra vattendrag. Därför är detta ett mycket viktigt miljöarbete för Östhammars kommun, säger Lina Lehndal.

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: